Kazić Senad

Kazić, Senad je redovni profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu za predmete Solfeggio i Metodika nastave solfeggia. Objavio je tri knjige i jednu monografiju. Autor je četiri udžbenika, pet informativnih publikacija o Muzičkoj akademiji, te preko dvadeset radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima. Učestvovao je na brojnim simpozijumima i tribinama, te održao niz seminara, radionica i drugih predavanja. Oblasti njegovog istraživanja su muzička teorija, muzička pedagogija, primijenjena muzikologija, istoriografija, osiguranje kvaliteta i menadžment u visokoškolskim ustanovama.