Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi (2002)

Naziv: Bosanskohercegovačka muzika, koncertni zapisi
Godina: 2002.
Izdavač: Muzikološko društvo FBiH
Priređivač i urednik edicije: dr. Ivan Čavlović
Ton majstor: Admir Đulančić
Dizajn: Miodrag Spasojević Štrika
Snimljeno u: Koncertna sala Muzičke akademije u Sarajevu
Urađeno u: Elektro-akustički studio Muzičke akademije u Sarajevu
Prijevod na engleski: Amila Ramović
Publikovano: U Sarajevu, marta 2002.
Print: Kaligraf Sarajevo
Tiraž: 200
Nekomercijalno izdanje
Format: Kompakt disk.

O izdavaču i ediciji
Muzikološko društvo FBiH osnovano je 1997. Cilj osnivanja Društva jeste briga oko bih. muzike u istraživačkom, izdavačkom, koncertnom, predavačkom i sl. smislu. U dosadašnjem radu Društvo kroz mnogobrojne projekte vrlo ozbiljno ostvaruje svoj osnovni cilj. Rezultati dosadašnjeg rada vidni su: pokretanje časopisa za muzičku kulturu Muzika (u saradnji s Muzičkom akademijom u Sarajevu), pokretanje i rad na projektima Fundamentalna istraživanja za muziku BiH 2010 i Leksikon muzičara u BiH, izdanje pod naslovom Vlado Milošević – kompozitor autora Ivana Čavlovića, organizacija i bienalno održavanje Međunarodnog simpozija „Muzika u drustvu“ , priređivanje koncerta djela Nade Ludvig Pečar, simpozijski In memoriam Cvjetku Rihtmanu, susret studenata muzikologije zemalja bivše Jugoslavije „Novi mladi diskurs“ i sl. Jedan od programskih zadataka Društva je priređivanje koncerata s djelima bih. kompozitora, a u izvedbi bih. umjetnika. Na ovom compact discu snimljena su kamerna djela s koncerta 2. XI 2001., priređenog povodom susreta „Novi mladi diskurs“. U bogatoj ostavštini kamernih djela bih. kompozitora, a staraju se i nova, nalaze se i ona koja historijski ostaju mali antologijski biseri. Neki od tih bisera nalaze se i na ovom CD-u. Namjera je Muzikološkog društva pokloniti pažnju i onima bez kojih svaki trud oko prezentacije domaćih djela postaje izlišan, posebno mladim umjetnicima koji naslijeđuju brigu oko naše domaće muzike. Stoga će se u nekim kompozicijama čuti i studentske izvedbe, koje, međutim, ne narušavaju intenciju ovog izdanja: uhvatiti trenutak izvedbe i tako spasiti nepatvoreno vrijeme i čisto osjećanje forme/sadržaja muzičkog djela.
Dr. Ivan Čavlović

Kompozitori: Vojin Komadina, Milan Jeličanin, Milan Prebanda, Anđelka Bego Šimunić, Vlado Milošević, Ališer Sijarić, Josip Magdić, Asim Horozić, Avdo Smailović, Igor Karača.

SADRŽAJ:
1. Vojin Komadina: Refren IV – Nijemo glamočko kolo
Izvodi: Dunja Košanin klavir
Trajanje: 5:37

2. Milan Jeličanin: Triptih
Izvode: Sakib Lačević flauta, Mirjana Papić klavir
Trajanje: 7:54

3. Milan Prebanda: San zaspala
Izvodi: Alen Abdagić bariton
Trajanje: 1:41

4. Milan Prebanda: U suton
Izvode: Dajana Kačar mezzosopran, Senka Kulenović klavir
Trajanje: 2:16

5. Anđelka Bego-Šimunić: Stavak*
Izvodi: Jevgenij Ksaverjev violončelo
Trajanje: 8:30

6. Vlado Milošević: Kanconeta
Izvode: Belma Alić violončelo, Maja Ačkar klavir
Trajanje: 5:31

7. Milan Prebanda: Oj jabuko
Izvode: Melisa Hajrulahović sopran, Senka Kulenović klavir
Trajanje: 2:52

8. Anđelka Bego-Šimunić: Zov*
Izvode: Vedran Tuce klarinet, Julija Gubajdulina klavir
Trajanje: 5:30

9. Ališer Sijarić: Capriccio meccanicoi
Izvode: Violeta Smailović violina, Julija Gubajdulina klavir
Trajanje: 6:00

10: Josip Magdić: Vinjete
Izvode: Rajmund Likić klarinet, Ljiljana Pećanac klavir
Trajanje: 9:12

11: Asim Horozić: Trio*
Izvode: Sakib Lačević flauta, Rajmund Likić klarinet, Dženan Jusufović basklarinet
Trajanje: 4:40

12: Avdo Smailović: Metamorfoze
Izvodi: Dunja Košanin klavir
Trajanje: 8:00

13: Igor Karača: Trio*
Izvode: Sakib Lačević flauta, Vedran Tuce klarinet, Sanja Musić fagot
Trajanje: 3:57

14: Rada Nuić: Motus*
Izvodi: Gudački kvartet Kamernog orkestra Muzičke akademije
Trajanje: 9:06

Ukupno trajanje: 78:06

*Praizvedbe