13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

SRIJEDA, 7. DECEMBAR 2022.

Lokacija:
UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

REGISTRACIJA
08:00-11:00

RADIONICA – 1/3
Music Research Begins with the Rs
09:00-10:30
Jezik: Engleski

ZDRAVKO BLAŽEKOVIĆ
Direktor, Istraživački centar za muzičku ikonografiju, Graduate Center, City University of New York; izvršni urednik, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM). Globalni muzički izvori za lokalna muzička istraživanja

SJEDNICA 1: SAVREMENA PROMIŠLJANJA O STAROJ MUZICI
11:00-12:40

Jezik: Engleski
Moderator: Zdravko Blažeković

Daniela Castaldo
Muzička arheologija u dolini rijeke Po. Rimska truba iz Voghenze (Ferrara, Italija)

Michał S. Sołtysik
Mantovanski mitološki spektakli u drugoj polovini 15. stoljeća

Rolf Norsen
Clément Janequin (ca. 1485-1558) i promjene društvenih konteksta u ranom modernom dobu

Alessia Zangrando
Balkanska muzika u putopisima iz 17. stoljeća. Putovanja “Sieur” Poulleta i “Monsieur” Quicleta

Patrick Huang
“Nova muzika” u antici: Komparativna studija antičke grčke i kineske tradicije

SJEDNICA 2: HISTORIJSKA MUZIČKA DJELA KROZ PRIZMU NOVIH ISTRAŽIVANJA
12:50-13:50

Jezik: Engleski
Moderator: Leon Stefanija

Srđan Atanasovski
O jednom rivalstvu u muzici. Schubertove kompozicijske odluke i koncept “projekta Beethoven”

Jan Lech
Neobično mentorstvo. Priča o Šostakovičevoj Simfoniji br. 1 ispričana kroz njegova pisma Boleslavu Javorskom

Sanja Kiš Žuvela
Budnica za vječiti počinak. O antiratnoj glazbi Gustava Mahlera

PAUZA ZA RUČAK
14:00-15:00

SJEDNICA 3: HISTORIOGRAFSKI POGLEDI NA MUZIKU U REGIJI I
15:00-16:20

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Lana Šehović

Stanislav Tuksar
Erhöhte Bildung des Gefühls … Verfeinerung des Geschmacks … moralische Veredlung: društveno-idejne i glazbeno-estetičke odrednice prvih statuta glazbenih društava u Civilnoj Hrvatskoj 1820-ih godina

Maja Vasiljević i Fatima Hadžić
Operetni kompozitor Alfred Pordes. Poetski i izvođački boravak u Sarajevu i Beogradu

Tamara Jurkić Sviben
Recepcija djelovanja Alfreda Pordesa u hrvatskom tisku u međuratnom razdoblju

Petra Babić
Opera u funkciji nacionalne historiografije. Hunyadi László (1844.) Ferenca Erkela kao case-study

SJEDNICA 4: MUZIK(OLOGIJ)A U EKSPANZIJI
16:20-17:20

Jezik: Engleski
Moderatorica: Amila Ramović

Leon Stefanija
Stilska analiza muzike u doba interneta

David Cotter
Virtualna muzička izvedba u 21. stoljeću

Angelo Martingo
Neurosociologija muzike: Sociologija muzike s mozgom

OTVARANJE SIMPOZIJA
17:30-18:00

Amila Ramović
Predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Ališer Sijarić
Redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Tamara Karača Beljak
Prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu

Aleksandra Nikolić
Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

PLENARNO PREDAVANJE 1
18:00-19:00

Jezik: Engleski

ZDRAVKO BLAŽEKOVIĆ
Direktor, Istraživački centar za muzičku ikonografiju, Graduate Center, City University of New York; izvršni urednik, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

Theater Curtains and Their Decorations

Lokacija:
4 SOBE GOSPOĐE SAFIJE
SVEČANA VEČERA ZA UČESNIKE SIMPOZIJA
20:00

ČETVRTAK, 8. DECEMBAR 2022.

Lokacija /:
UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

RADIONICA – 2/3
Music Research Begins with the Rs
09:00-10:30

Jezik: Engleski

BENJAMIN KNYSAK
Izvršni urednik, RIPM (Répertoire international de la presse musicale – Međunarodni direktorij muzičke štampe)

Muzička štampa i muzikolog: Mogućnosti i studije slučaja

Lokacija / Location:
GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA

SJEDNICA 5: ETNOMUZIKOLOŠKE STUDIJE O MUZICI U REGIJI
11:00-12:40

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Jasmina Talam

Damir Imamović
Vokalne tehnike sevdalijskog pjevanja

Zorana Guja
Grupno pjevanje uz gusle u centralno-istočnoj Bosni

Maja Radivojević
Muški pevački oktet iz sela Drmna. Jedinstven primer višeglasnog narodnog pevanja u Stigu

Zdravko Drenjančević
Promicanje slavonske tradicijske glazbe na primjeru radijske postaje Radio Osijek

Ivana Paula Gortan-Carlin
“Maša po starinski”. Očuvanje crkvene pučke glazbe ili glazbeno-duhovni turizam?

SJEDNICA 6: HISTORIOGRAFSKI POGLEDI NA MUZIKU U REGIJI II
12:50-13:50

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Fatima Hadžić

Tatjana Čunko
Kako se kalio Franjo Horvat (1920-1997)? Formativne godine baletana, koreografa i baletnog pedagoga Franje Horvata

Lucija Konfic
Od građanske inicijative do organiziranih glazbenih nastojanja. Osnutak i prve godine rada Glazbenog zavoda u Križevcima

Tatjana Mrđa
Češki muzičari Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva


PAUZA ZA RUČAK
14:00-15:00

Lokacija:
UNIVERZITET U SARAJEVU – REKTORAT

PLENARNO PREDAVANJE 2
15:00-16:00

Jezik: B/H/S

AMRA BOSNIĆ
Vanredna profesorica, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija

Simfonizam u Bosni i Hercegovini između socijalističkog svjetonazora i subjektivnog pogleda na svijet

SJEDNICA 7: SAVREMENA PITANJA MUZIČKE EDUKACIJE I
16:00-17:20

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Merima Čaušević

Nerma Hodžić-Mulabegović, Senad Kazić i Katarina Zadnik
Usporedba provedbe online nastave solfeggia na univerzitetskom nivou između Bosne i Hercegovine i Slovenije

Valida Akšamija-Tvrtković
Izazovi, prednosti i nedostaci online nastave u nastavi muzičke kulture

Nermin Ploskić
Iskustva i izazovi realizacije metodičke prakse za buduće nastavnike muzičko-teorijskih predmeta

Snježana Dobrota i Marija Matoković
Stavovi učitelja primarnog obrazovanja u Hrvatskoj prema stručnom usavršavanju iz predmeta Glazbena kultura

SJEDNICA 8: MUZIKA U SARAJEVU POD OPSADOM (1992-1995)
17:30-18:30

Jezik: Engleski
Moderator: Sarina Bakić

Amila Ramović
Razmatranje izvora o muzici u opsjednutom Sarajevu. Kuda dalje?

Petra Hamer
Diskurzivna analiza patriotskih pjesama nastalih za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine: Rezultati doktorskog istraživanja

Aida Adžović
Labuđi pjev jedne generacije. Ekspanzija alternativne rock scene u Sarajevu pod opsadom (1992-1995)


SVEČANA SJEDNICA: 25 GODINA MUZIKOLOŠKOG DRUŠTVA
18:30-19:30

Jezik: B/H/S

Moderatorica: Lana Šehović

Mirza Dautbašić
Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu

Tamara Karača Beljak
Prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, potpredsjednica Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

Amila Ramović
Predsjednica Muzikološkog društva, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Ališer Sijarić
Redovni profesor i dekan Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

Senad Kazić
Redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, predsjednik Skupštine Muzikološkog društva, predsjednik Muzikološkog društva (2005-2014), osnivač Muzikološkog društva (1997)

Fatima Hadžić
Vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, predsjednica Muzikološkog društva (2014-2018)

Branka Vidović
Muzička teoretičarka i pedagoginja, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

Maja Baralić-Materne
Etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa na BH Radio 1, članica Upravnog odbora Muzikološkog društva, osnivačica Muzikološkog društva (1997)

PETAK, 9. DECEMBAR 2022.

Lokacija / Location:
UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

RADIONICA – 3/3
Music Research Begins with the Rs

09:00-10:30

Jezik: Engleski

DANIELA CASTALDO
Profesorica, Univerzitet u Salentu (Lecce, Italija), member of the RIdIM Council

Međunarodni direktorij muzičke ikonografije (RIdIM)
Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdIM)

Lokacija:
GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA

SJEDNICA 9: MUZIKA, POPULARNA KULTURA I DRUŠTVO
11:00-12:00

Jezik: Engleski
Moderator: Timur Sijarić

Samuel Murray
Morello i mimesis. Žanrovske odrednice i politički komentar

Marc Brooks
Etički nivoi tišine i buke u seriji The Flash

Marcel Bouvrie
Saberimo se: Finansijska podrška države popularnoj muzici grupe De Staat u Holandiji

SJEDNICA 10: UMJETNIČKA ISTRAŽIVANJA U MUZICI
12:10-13:10

Jezik: Engleski
Moderator: Amila Ramović

Bruno Pereira, Marco Conceição, Mário Azevedo i Nuno Pinto
Sarajevski eksperiment. Od djelatne izvedbe do migrirajućeg slušanja

Hedy Hurban
Pojačavanje tradicionalnih performativnih praksi kroz instrument nosiv na tijelu

Oliver Rudland
Zajedničko stvaranje operskog dijaloga s horom u zajednici uz pomoć improvizatornih tehnika: proces, postupci i metode

PAUZA ZA RUČAK
13:10-14:30

Lokacija:
ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE

14:30-15:30
POSJETA ZEMALJSKOM MUZEJU BOSNE I HERCEGOVINE

IZLOŽBA :
Sevdalinka – slika, riječ i zvuk

VOĐENA POSJETA:
Nirha Efendić

Autorica izložbe i kustosica za usmenu poeziju na Odjeljenju za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH

SJEDNICA 11: PRILOZI ISTRAŽIVANJU MUZIKE NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA
15:30-16:50

Jezik: Engleski
Moderatorica: Sanja Kiš Žuvela

José Miguel Pérez Aparicio
Ponovno sagledavanje katalonskog lirskog teatra: nove perspektive o žanru “muzičkih vizija”

Vjera Katalinić
Član opernog ansambla, samostalni umjetnik, impresario? Slučaj Ilme de Murske

Darina Svobodova
Vojni dirigent Julius Fučík i njegova zaostavština u Narodnom muzeju – Češkom muzeju muzike u Pragu

Timur Sijarić
“Početak uspjeha operete”. Operetske produkcije kao oblici formiranja kolektivnog identiteta u 20. stoljeću u Stadttheater Sursee

SJEDNICA 12: KONCEPTI DRUGOSTI U MUZIČKIM PRAKSAMA
17:00-18:40

Jezik: Engleski
Moderator: Damir Imamović

Mojca Piškor i Jelka Vukobratović
U potrazi za nevidiljim. Romski muzičari u muzičkom pejzažu Zagreba između dva rata

Tanya Merchant
Muzika, jezik, smjena generacija i asimilacija u bosansko-američkoj dijaspori

Lorane Prévost
Đelem, đelem. Internacionalne himne i politike pripadanja

David Chu
Ewell na Istoku. Kineska perspektiva rasizma u istraživanjima muzike

Nico Schüler
The Hyers Sisters. Ponovno otkrivanje pionirki afroameričkog muzičkog teatra

KONCERT
19:00-20:00

Ansambl Etnoakademik

Koncert tradicijske muzike Bosne i Hercegovine

SUBOTA, 10. DECEMBAR 2022.

Lokacija / Location:
UNIVERZITET U SARAJEVU – MUZIČKA AKADEMIJA

SJEDNICA 13: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U PRIMIJENJENOJ MUZIKOLOGIJI
10:00-11:40

Jezik: B/H/S
Moderator: Rijad Kaniža

Marija Maglov
Radiofonski muzički esej i primenjena muzikologija. Ono malo čega se sećam Ivane Trišić

Vanja Grbović
Nagrade i nagrađivanje u oblasti muzičkog stvaralaštva

Bojana Radovanović i Teodora Trajković
Savremene strategije muzičkih festivala: beogradski Rossi fest

Miloš Bralović
Komponovanje u vreme krize: zašto muzičko stvaralaštvo ne posustaje?

Miloš Marinković
Muzički festivali i primenjena muzikologija: Problemi i perspektive

SJEDNICA 14: HISTORIJSKI POGLED NA JUGOSLOVENSKU POPULARNU MUZIKU
11:50-12:50

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Aida Adžović

Sead S. Fetahagić
Razvitak stilova pop-rock muzike u Jugoslaviji na primjeru diskografskog opusa grupe Indexi u periodu do 1972. godine

Nikola Komatović
Ipak poslednja ploča? Značaj albuma Uspavanka za Radmilu M. iz vizure moderne istorije popularne muzike

Ognjen Tvrtković
Bosna kao duhovni pojam u stvaralaštvu jazz kompozitora i trubača Duška Gojkovića

SJEDNICA 15: ANALITIČKE STUDIJE O MUZICI
13:00-14:00

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Amra Bosnić

Radoš Mitrović
Tretman muzičkih referenci u orkestarskim delima Juga Markovića

Sabrina Đulančić-Fejzić
Elementi harmonijskog jezika u ciklusima solo pjesama za glas i ansamble bosanskohercegovačkih kompozitora

Silvana Jakupović Bečei
Teorijske odrednice simfonijskog prostora. Slučaj Mahler

PAUZA ZA RUČAK
14:00-15:00


SJEDNICA 16: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI II
15:00-16:00

Jezik: B/H/S
Moderatorica: Naida Hukić

Davorka Radica
Sistematizacija primjera za glazbeni diktat u nastavi početnih godina poučavanja solfeggia

Naka Nikšić
Metodička primjenljivost pjesama o Gazi Osman Paši u nastavi muzičke kulture u novopazarskom kraju

Ana Perunović-Ražnatović i Vedrana Marković
Multidisciplinarno sagledavanje Korala Johanna Sebastiana Bacha

SJEDNICA 17: INTERDISCIPLINARNI PRISTUPI MUZICI
16:10-17:50

Jezik: B/H/S
Moderator: Ena Brdar-Plakalo

Domagoj Kučinić
Materijalistički izazov muzikologiji: ponovno čitanje Pavla Markovca

Ivana Seletković
Sociologija emocija u svijetu glazbe

Senka Hodžić
Metropopolis. Novi (pod)žanr ili samo jedan hir ere streaminga?

Nada Bezić

Od Penkale do Jugotona. Topografija diskografske industrije u Zagrebu

Ana Petrov
Politike muzike Mikisa Teodorakisa. Slučaj filma Bitka na Sutjesci

ZAVRŠNA SJEDNICA
18:00-19:00

Jezik: engleski
Moderator: Amila Ramović

Panelisti: učesnici Simpozija