11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU” 

 

Srijeda, 24. oktobar 2018.

Koncert
U SUSRET 11. SIMPOZIJU “MUZIKA U DRUŠTVU”

Otvorena scena Obala – Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Obala Kulina bana 11

20,00 h
FLUTRIFICATION
Hanan Hadžajlić
recital za ozvučenu flautu/basflautu, traku i TransFlute modularne sisteme

Četvrtak, 25. oktobar 2018.

Registracija učesnika simpozija
Od 9,00 h

Muzikologija, 1. sjednica
10,00–11,00 h
Soba 2
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Fatima Hadžić

Senka Hodžić: Muzička infrastruktura Sarajeva u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata u kontekstu kulturnih strategija socijalističke Jugoslavije
Miloš Marinković: Jugoslovenska elektroakustička muzika pre sedamdesetih: Produkcija i promocija na Muzičkom bijenalu Zagreb i na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini
Ira Prodanov: Delatnost maestra Mladena Jagušta na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Muzikologija, 2. sjednica
11,30–12,30 h
Soba
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Ira Prodanov

Bogdan Đaković: Problem repertoara amaterskih horova u Srbiji u poslednje tri decenije – odnos između duhovnog i svetovnog žanra
Dina Vojvodić: Muzikološki portret Petra Bingulca
Ivana Nožica: Recepcija savremene muzike u časopisu Zvuk – Sarajevski period (1967–1986)

Muzička teorija i pedagogija, 1. sjednica
10,00–11,00 h
Soba 2
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Amra Bosnić

Senad Kazić: Improvizacija u muzičkoj pedagogiji, povijesna paradigma ili povijesni paradoks?
Refik Hodžić: Harmonija između teorije i prakse
Jelica Valjalo Kaporelo / Blaženko Juračić: Melodijske i ritamske permutacije

Muzikologija, 3. sjednica
13,00–14,00 h
Soba 9
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Senka Hodžić

Monika Jurić Janjik: (Ne)važnost glazbe u djelu Ragion di stato talijanskog mislioca Giovannija Botera (oko 1544 – 1617)
Ivana Tomić Ferić/Maja Milošević Carić: Glazbeni klasicizam u Dalmaciji: Julije Bajamonti (1744.-1800.) i Josip Raffaelli (1767.-1843.) u ogledalu korespondencije i uzajamnih odnosa
Katica Burić Ćenan: Nobile teatro – sjećanja na ‘zlatno doba’ zadarske glazbene prošlosti

Muzička teorija i pedagogija – Panel
11,30–12,30 h
Soba 6
Panel na b/h/s jeziku
Korelacija predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije na primjeru Ludwiga van Beethovena
Nerma Hodžić Mulabegović, Naida Hukić, Amra Bosnić

Muzička teorija i pedagogija, 2. sjednica
13,00–14,00 h
Soba 1
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Valida Tvrtković Akšamija

Tatjana Krkeljić: Muzički pedagozi iz SSSR-a i istočnoevropskih zemalja na crnogorskoj Muzičkoj akademiji od njenog osnivanja do danas
Majda Milinović: Zborska natjecanja kao motivacijski čimbenik za sudjelovanje učenika u pjevačkom zboru
Naka Nikšić: Prepoznavanje muzički darovitih pojedinaca i pružanje podrške njihovom razvoju i obrazovanju

Svečano otvaranje
Uvodno predavanje
18,00 h
Koncertna dvorana Muzičke akademije

Dr. Harry White, MRIA (University College Dublin)
Irska u europskom uhu: historijske koncepcije i miskoncepcije irske muzike / Ireland in the European Ear: Historical Conceptions and Misconceptions of Irish Music

Koncert
INTER NOS
Pogled na bh. kompozitore 21. stoljeća /

19,30 h
Koncertna dvorana, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Petak, 26. oktobar 2018.

Muzikologija, 4. sjednica
10,00–11,00 h
Soba 2
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Ivana Tomić Ferić

Melita Milin: Prepiska Josipa Slavenskog kao izvor za proučavanje njegove stvaralačke poetike
Stanislav Tuksar: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih kontakata na projektu “Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild” (1888.-1902.)
Sara Ries: Franjo Ksaver Kuhač u ogledalu svoje korespondencije (1864-1874)

Etnomuzikologija, 1. sjednica
11,00–12,00 h
Soba 6
Sjednica na engleskom jeziku
Moderator: Jasmina Talam

Drago Kunej: Digitization and Interpretation of Ethnomusicological Audio Material in Digital Format
Aleksandar Dimitrijevski: Connecting Music Tradition and Contemporary Mass Media: The Macedonian Music Folklore on Internet
Hedy Hurban: The Dervish Sound Dress; a Garment Using Sensors that Emit Sound and Haptic Feedback

Muzička teorija i pedagogija, 3. sjednica
10,00–11,20 h
Soba 10
Sjednica na engleskom jeziku
Moderator: Amila Ramović

Marko Milenković: Uticaj zvučne plastike teksta na vokalni govor u muzičkoj drami Koštana Petra Konjovića
Miloš Zatkalik: Music as Ruled by Primary Processes: Fragmentation
Srđan Teparić: Architextuality as a Factor in the Construction of the Genre of “Musical Fairytale” in the Composition Extraordinary scenes from Homer’s grave in Smyrna – New Additions for Hans Christian Andersen by Ivana Stefanović
João C. R. Cunha: From Orff-Schulwerk Approach to Longlife Music Education: Prespectives Based on Flow Theory

Muzikologija, 5. sjednica
11,30–12,50 h
Soba 2
Sjednica na b/h/s i engleskom jeziku
Moderator: Vjera Katalinić

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine. Kratak pregled
Gorana Doliner: Historiografija crkvene i folklorne glazbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Izvor: Glazbeni časopis Sveta Cecilija (1907-1045)
Leon Stefanija: Critical Strategies: Concept-Analysis of Slovenian Orchestral Music 1918–1945
Fatima Hadžić/Lana Paćuka: Prilog poznavanju života i djela Abrahama Suzina

Muzička teorija i pedagogija – Radionica (na engleskom jeziku)
12,30–13,30 h
Soba 10
Moderator: Amra Bosnić

João C. R. Cunha
Developing Social Skills in Music Education: Music and Movement Experiences Based on the Orff-Schulwerk Approach

Etnomuzikologija, 2. sjednica
13,00–14,00 h
Soba 9
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Drago Kunej

Kovač Mirza: Blago sa magnetofonskih traka – privatni snimci Himze Polovine Bogdan Dražeta: Narativi o muzici u savremenoj gradskoj kulturi stanovništva Sarajeva i Mostara
Vesna Ivkov: Muzika “drugih” u praktičnoj nastavi Etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Muzikologija, 6. sjednica
13,00–14,00 h
Soba 2
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Stanislav Tuksar

Vjera Katalinić: Težnje i prepreke u institucionalizaciji nacionalne opere u Zagrebu 1860-ih godina
Marija Cestarić: Napisi o glazbi iz Hemeroteke Dragutina Aranya kao prilog poznavanju opernog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za vrijeme Kraljevine SHS
Zdravko Drenjančević: Prisutnost slavonske tradicijske glazbe u operi Ero s onoga svijeta skladatelja Jakova Gotovca

Muzička teorija i pedagogija, 4. sjednica
13,45–14,45 h
Soba 10
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator: Refik Hodžić

Valida Tvrtković-Akšamija: Metode aktivnog učenja u nastavi muzike Merima Čaušević: Muzičke preferencije studenata nastavničkih fakulteta Ana Čorić: Razvoj građanske kompetencije glazbenih pedagoga kroz interdisciplinarni pristup u visokoškolskom obrazovanju

Uvodno predavanje
18,00 h
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu

Dr. Razia Sultanova (University of Cambridge)
Ne-rusko lice Rusije: muzika, omladina i migracije u post-sovjetskoj državi / Non-Russian Face of Russia: Music, Youth and Migration in Post-Soviet State

Koncert
Ansambl Etnoakademik
19,00 h
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu

Subota, 27. oktobar 2018.
Muzikologija, 7. sjednica

10,00–11,00 h
Sjednica na b/h/s jeziku

Soba 2
Moderator: Ognjen Tvrtković
Ognjen Tvrtković: Povijest popularne glazbe u socijalističkoj Jugoslaviji – problemi i dileme
Siniša Škarica: Bijelo dugme: rock-folk ili folk-rock?
Aldo Foško: Pojava gypsy jazza u Hrvatskoj

Muzička teorija i pedagogija, 5. sjednica
10,00–11,00 h
Soba 10
Sjednica na b/h/s jeziku
Moderator / Chair: Nerma Hodžić Mulabegović

Danijela Zdravić Mihailović: Estetsko vaspitanje i stručno muzičko obrazovanje ‒ prilog proučavanju kompetencija učenika
Lejla Kasumagić–Islambegović/Lejla Džambazov: Primjena integriranog kurikuluma i muzike kao sredstva za cjeloživotno učenje u inkluzivnoj grupi predškolskog uzrasta. Primjer iz prakse
Jasna Šulentić Begić/Amir Begić: Didaktički aspekti interkulturalnog pristupa u nastavi glazbe