Hukić Naida

Hukić, Naida (1979, Foča) je diplomirala muzičku teoriju i pedagogiju (2002) i klavir (2004) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala je (2012) i doktorirala (2017) iz oblasti muzičke teorije – harmonija. Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu je od 2008. angažovana kao asistent-saradnik, a od 2017. godine je docent na predmetu Harmonija. Fokus istraživačkog i muzičko-teorijskog interesovanja usmjerava ka proučavanju harmonijskih aspekata u kompozicijama bosanskohercegovačkih kompozitora. Rezultate svog istraživanja do sada je prezentovala na nekoliko nacionalnih i internacionalnih konferencija i simpozijuma, te ih objavila u vidu članaka u zbornicima radova i Časopisu za muzičku kulturu Muzika. Njeno profesionalno iskustvo uključuje radionice i pozivna predavanja koje je do sada održala u BiH i Hrvatskoj. Član je Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ICTM-ovog Nacionalnog komiteta za Bosnu i Hercegovinu. Jedna je od urednica Zbornika radova 10. i 11. Međunarodnog simpozija Muzika u društvu.