Kaniža Rijad

Kaniža, Rijad (r. 1997, Livno, BiH) je diplomirao i magistrirao (Musique concrète u meta-sistemu elektroničke muzike / Digitalna tehnologija u musique concrète) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu pod mentorstvom prof. dr. Lane Šehović. Trenutno pohađa dodiplomski studij na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije UNSA u klasi prof. dr. Dine Rešidbegovića, gdje svoj umjetnički rad profilira u okvirima elektroničke i elektroakustičke muzike. Muzikološki, naučno-istraživački rad u domenu elektroakustičke muzike i kompjuterske muzikologije Kaniža temelji na ispitivanju muzikalnosti zvučnih/muzičkih materijala generiranih pri ljudskoj interakciji s tehnologijom, s posebnim zanimanjem za kompjuter kao vrhunac recentne digitalne tehnologije. Bavi se fenomenologijom snimljenog zvuka, što u naučnoj perspektivi nudi rezultate kroz metode kompjuterske muzikologije. Kompozicijski rad Rijada Kaniže najčešće problematizira kulturne modele i muzičke idiome preuzete iz pop kulture i rekontekstualizira ih u estetskim okvirima savremene umjetničke muzike, ispitujući pritom (ne)funkcionalnost modela i idioma u novom muzičkom okruženju. Član je administracije i uredništva INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, Muzikološkog društva FBiH, te Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca (AMUS). U nekoliko mandata je obnašao različite funkcije u domenu studentske politike, gdje se ističu odgovornosti vezane za funkcije predsjednika Asocijacije studenata Muzičke akademije u Sarajevu, prodekana za studente na istoj instituciji, te Senatora Univerziteta u Sarajevu.