Ploskić Nermin

Ploskić, Nermin je magistrirao 2018. godine na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 2013. do 2018. godine, bio je angažovan kao nastavnik muzičke kulture u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, gdje je ocijenjen najvećim ocjenama od strane nadležnih obrazovnih i pedagoških institucija. U periodu od 2015. do 2016. godine bio je angažovan i kao eksterni saradnik na poslovima osmišljavanja i dizajniranja digitalnih sadržaja za prve digitalne udžbenike u BiH – predmet muzičke kulture od V – VIII razreda osnovne devetogodišnje škole. U novembru 2018. godine, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu izabran je u zvanje asistenta za predmete Metodika muzičke nastave I – VIII, a u zvanje višeg asistenta izabran je u julu 2022. godine. Od 2020. godine je angažovan i kao Nacionalni koordinator za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj asocijaciji za muziku u školama (European Association for Music in Schools – EAS).