Talam Jasmina

Talam, Jasmina je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno radi kao profesorica etnomuzikoloških predmeta i obavlja funkciju šefice Instituta za muzikologiju. Godine 2018., dobila je stipendiju Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture za postdoktorsko istraživanje. Njen istraživački interes se veže za muzičke instrumente, metodologiju terenskog i arhivskog rada, duhovne muzičke prakse i muziku i manjine. Bila je voditeljica 12 naučnih domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Održala je više od 30 gostujućih predavanja na univerzitetima u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Španiji i Turskoj. Autorica je četrdesetak naučnih radova, pet knjiga, te je uredila četiri CD-a historijskih naučnih zvučnih snimaka sa popratnom knjižicom. Posebno se ističu knjige Folk Musical Instruments in Bosnia and Herzegovina (Cambridge Scholars Publishing, 2013) i Bosnians in Sweden – Music and Identity (Svenskt visarkiv i Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 2019). Članica je istraživačkih centara CISAR – Center for Interdisciplinary Social Applied Research (od 2015), Research Centre for European Multipart Music, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (od 2016), Kommission zur Erforschung musikalischer Volkskulturen in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (od 2016) i Svenskt visarkiv (od 2018). Bila je prva predsjednica International Council for Traditional Music – Nacionalog komiteta u Bosni i Hercegovini, a 2021. godine izabrana za članicu Izvršnog odbora ICTM-a za period 2021-2027. godina. Obavlja funkciju predsjednice ICTM Odbora za Srednji Istok i Centralnu Aziju, te članice odbora za ICTM arhiv i ICTM izdavačku djelatnost. Acc. prof. dr. Jasmina Talam je dobila više pohvala i nagrada među kojima je i nagrada Univerziteta u Sarajevu za poseban doprinos u naukama od nacionalnog značaja za 2019. godinu. U januaru 2022. godine, izabrana je za dopisnu članicu Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Royal Gustavus Adolphus Academy of Swedish Folk Culture).