Tvrtković Akšamija Valida

Akšamija-Tvrtković, Valida je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je kasnije magistrirala (Nastavna tehnologija u muzičkoj edukaciji – uloga, iskustva, primjena, 2008.) i doktorirala (Inovacije u muzičkom odgoju i obrazovanju – priprema za cjeloživotno učenje, 2014.) Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu je od 2004. do 2014. u kontinuitetu obavljala poslove asistenta i višeg asistenta na predmetu Metodika muzičke nastave I-VIII, a od januara 2015. obavlja poslove nastavnika u zvanju docenta na istom predmetu. Do sada je objavila više radova u naučnim i stručnim časopisima. Učestvovala je na brojnim simpozijima, te je održala veći broj seminara, radionica i drugih predavanja (Dubrovnik, Mostar, Trogir, Pula, Brčko, Osijek, Slavonski Brod, TEMPUS projekat InMusWB, Muzička akademija u Sarajevu). Član je Muzikološkog društva od 2004., u kojem je bila član Upravnog odbora od 2008. do 2012. Od 2012. postaje sekretar Centra za muzičku edukaciju, u kojem je od 2015. do 2019. godine obnašala funkciju šefice. Od 2020. godine je prodekanesa za nastavu i studentska pitanja. Uspješno je završila Grant program profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Alberti i E-Net Centru od 2006. do 2007. i TRAIN program 2016.